Premier Evelyn Wever-Croes terug uit Nederland

Premier Evelyn Wever-Croes terug uit Nederland 

ARUBA EN NEDERLAND AAN TAFEL OVER DE NIEUWE VOORWAARDEN

Documenten zachte lening 3e tranche zijn gepubliceerd

ORANJESTAD — Premier Evelyn Wever-Croes is zaterdagavond gearriveerd in Aruba, na een bezoek van 48 uur in Nederland.


“HEEL VERMOEID MAAR TEVREDEN”

Desgevraagd gaf zij aan tevreden te zijn over de vooralsnoggeboekte resultaten van haar reis, omdat Aruba duidelijk heeftlaten zien wel te hebben voldaan aan alle voorwaarden van de derde tranche. Met uitzondering van de twee nieuwevoorwaarden die pas eerder deze week bekend zijn geworden. Namens de regering van Aruba heeft de Premier in Nederland aangegeven niet accoord te kunnen gaan met de nieuwevoorwaarden om twee redenen. Allereerst de procedure. In 4 dagen is het onmogelijk om political commitment te geven voortwee rijkswetten, en bovendien is de weg naar ‘consensus’ nietbewandeld. Het was meer ‘take it or leave it’, en dat is geenconsensus. Voorts omdat de rijkswet Caribische HervormingsEntiteit (“CHE”) de autonomie van de landen in te vergaandemate aantast.

ARUBA VOLDOET AAN DE OVERIGE VOORWAARDEN

Het standpunt van Nederland is dat als de landen niet accoordgaan met deze voorwaarden, er geen liquiditeitssteun volgt. De Premier van Aruba heeft hiertegen geprotesteerd. Het afwijzenvan het verzoek van Aruba voor liquiditeitssteun is aldus de Premier een miskenning van de offers en het leed van de Arubaanse bevolking die aan alle voorwaarden heeft voldaan. Het kan Aruba niet worden toegerekend dat de twee nieuwevoorwaarden, 218 paginas, pas 4 dagen eerder zijn toegestuurd. Aruba heeft in alle redelijkheid recht op het goed bestuderen van de documenten om tot een weloverwogen beslissing te komen, en voorts eventueel tot echte consensus te komen.

VERSCHIL TUSSEN ARUBA ENERZIJDS EN CURACAO EN SINT MAARTEN ANDERZIJDS

Dat Aruba wel voldoet aan alle overige voorwaarden is door Nederland erkend, en omdat Aruba wel voldoet aan alle overigevoorwaarden - dit hebben overigens Staatssecretaris Raymond Knops en Premier Mark Rutte tijdens persconferentiespubliekelijk erkend - is besloten dat met Aruba direct verder aantafel wordt onderhandeld om tot consensus te komen. Premier Wever-Croes gaf aan : “Wij zijn niet tegen toezicht, ook nietextra toezicht. Ik heb hier begrip voor omdat Nederland ons veelgeld leent. Wij zijn niet tegen hervormingen, onshervormingsplan gaat op bepaalde punten zelfs verder dan de voorstellen in het ‘landspakket’. Wij zijn niet tegen maatregelen, het doet wel pijn, maar wij hebben daadkracht getoond en het volk heeft grote offers gebracht. Wij zijn tegen de vorm waaropdeze rijkswetten ons worden opgelegd. Nu hebben we eenopening. We zijn meteen begonnen met de onderhandelingen, enzullen binnen enkele dagen uitsluitsel hebben. Er