Premier Evelyn Wever - Croes

REACTIE MINISTER-PRESIDENT OP AANTIJGINGEN DHR BOOSHI WEVER TEGENOVER GOUVERNEUR IN VERBAND MET ONTSLAG MARISOL LOPEZ-TROMPDe regering heeft met verbazing kennis genomen van de aantijgingen van de heer Booshi Wever aan het adres van de Gouverneur. Temeer daar de heer Wever weet dat de Gouverneur geen politieke verantwoordelijkheid draagt voor zijn handelen en zichzelf daarom niet kan verdedigen.


Vandaar dit persbericht waarin de aantijgingen van de heer Wever worden ontzenuwd omdat ze doodeenvoudig niet juist zijn.

Als eerste geeft de heer Wever aan dat een minister alleen kan worden ontslagen middels een motie van wantrouwen door de Staten. Dat is niet juist, nu artikel II.2, eerste lid van de Staatsregeling de mogelijkheid opent dat een minister wordt ontslagen bij landsbesluit in overleg met de Staten. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij een intern conflict binnen het kabinet of zoals in het onderhavig geval een onwerkbare situatie binnen het kabinet. De aanvraag voor het voorgenomen ontslag vindt plaats middels een door de minister-president

aan de Gouverneur ter vaststelling aangeboden landsbesluit.


Voorts geeft de heer Wever aan dat de Gouverneur heeft toegestaan dat de Staten zich over het voorgenomen ontslag hebben uitgesproken in de Centrale Commissie en niet in een Openbare Vergadering. “In overleg met de Staten” betekent dat het oordeel van de Staten wordt gevraagd. Het is aan de Staten zelf om te bepalen hoe dat overleg plaatsvindt. De Staten behandelen dergelijke aangelegenheden gebruikelijkerwijs in de Centrale Commissie. Dat is derhalve ook in het onderhavig geval gebeurd, waarbij de meerderheid zich voor het ontslag heeft uitgesproken. Wederom een invalide aantijging van de heer Wever.


Tenslotte vindt de heer Wever dat deze handelingen onbehoorlijk bestuur vormen en in strijd zijn met artikel 43 van het Statuut. Dit is onjuist omdat dit artikel bepaalt dat de landen zelf dienen te zorgen voor het verwezenlijken van o.a. de deugdelijkheid van bestuur. Het waarborgen daarvan is een aangelegenheid van het Koninkrijk. Dat wil zeggen dat ingrijpen van Koninkrijkszijde alleen plaatsvindt als allerlaatste instrument. Daarvan is hier helemaal geen sprake.


De uitspraak van de heer Wever dat de Gouverneur de Staten dient te ontbinden snijdt verder geen hout, nu het recht om de Staten te ontbinden bij de regering ligt indien er bijvoorbeeld een vertrouwensbreuk is tussen de regering en de Staten. Daarvan is op dit moment geen sprake.


Bovengenoemde ongefundeerde uitlatingen van de heer Wever richting de Gouverneur worden door de regering ten zeerste betreurd, zeker nu de heer Wever op de hoogte moet zijn van de juiste toepassing van ons staatsrecht.


4 views0 comments