MIJN EERSTE BESLISSING ALS MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR IS HET DEPOLITISEREN VAN UITGIFTE VAN TERREIN


ORANJESTAD — Premier Evelyn Wever-Croes heeft op woensdag, 4 november jl, de ministeriele beschikking ondertekend waarin de procedure van uitgifte van overheidsterreinen in erfpacht en huurgrond wordt gedepolitiseerd. Zij heeft deze bevoegdheid, die al jaren bij de minister ligt, gemandateerd aan de directeur van de Directie Infrastructuur en Planning, onder gelijktijdige invoering van stringentere interne controle op het proces. Er zal worden uitgegaan van een vier ogen principe, met andere woorden, de beslissingen worden niet alleen door een persoon genomen, maar altijd door tenminste twee personen.

WAAROM DEPOLITISEREN?

De Premier gaf aan dat Aruba al enige tijd wordt geteisterd door corruptie schandalen in het ministerie van infrastructuur. Er lopen momenteel twee strafrechtelijke onderzoeken naar corruptie in het uitgeven van overheidsterreinen, “Avestrus”(struisvogel), “Flamingo”, en wie weet, binnenkort “Pauwis” (pauw), naar de ex ministers die belast waren met het ministerie van infrastructuur. Er wordt onderzocht in hoeverre de ex ministers zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting, het aannemen van steekpenningen, misbruik van hun functie, deelneming aan een criminele organisatie, en witwassen. De onderzoeken draaien om de uitgifte van terreinen door de ex ministers aan tussenpersonen binnen hun kring, die de terreinen vervolgens direct en tegen miljoenen winst doorverkopen.


“Het wordt tijd om deze era af te sluiten, en daarom was mijn eerste beslissing als minister belast met infrastructuur sinds vorige week, het depolitiseren van de processen, zodat er geen sprake meer kan zijn van politieke inmenging. Ik heb een bezoek gebracht aan de directie, om zelf met de medewerkers en de staff te spreken. De meesten werken daar al lange tijd, en lijden ook onder deze situatie. Hopelijk is het mij gelukt om hun moed te geven om met meer animo het werk uit te voeren, nu zij zelf de verantwoordelijkheid dragen. Een ander voordeel is dat de uitgifte van overheidsterreinen nu efficienter kan verlopen, hetgeen ten goede komt aan de economische ontwikkeling die Aruba zo hard nodig heeft.

INTEGRITEIT

Ik draag integriteit en bestrijding van corruptie zeer hoog in het vaandel, en daarom heb ik deze beslissing genomen. Integriteit is zeggen wat je gaat doen, en doen wat je zegt. Dit is daar een voorbeeld van, en mijn hoop is dat voorbeeld doet volgen. Aruba verdient een integere regering, daar sta ik voor”, aldus Premier Evelyn Wever-Croes die sinds vorige week tevens belast is met het ministerie van infrastructuur.


34 views0 comments

©Bo Informado